Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een ‘pilatesstudent’), die deelneemt aan fysieke trainingen eventueel gecombineerd een coachingstraject en anderzijds de dienstverlener Pilatesstudio Pilatess.
2. Pilatesstudio Pilatess heeft verschillende programma’s waaraan de pilatesstudent kan deelnemen (Smallgroup sessies, Personal Training en ademsessies).
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk lidmaatschap dat wordt afgesloten tussen de pilatesstudent en Pilatesstudio Pilatess.
4. Door aanschaf van een lidmaatschap verklaart de pilatesstudent zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
5. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
6. Pilatesstudio Pilatess kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Pilatesstudio Pilatess. De Algemene Voorwaarden zijn bij het aangaan van het lidmaatschap aan de pilatesstudent digitaal toegestuurd.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Pilatesstudio Pilatess en de student zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2. Overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen Pilatesstudio Pilatess en de pilatesstudent ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit betaling van de student aan de Pilatesstudio Pilatess.
2. Voor Pilatesstudio Pilatess ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een pilatesstudent aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pilatesstudio Pilatess. Wijziging van een overeenkomst kan voor een pilatesstudent kosten met zich meebrengen.
4. Een overeenkomst tussen Pilatesstudio Pilatess en een pilatesstudent bestaat uit een lessenkaart van 10, 20 of 40 lessen, dat gedurende een bepaalde periode recht geeft op deelname aan het persoonlijk afgestemde programma.
5. De pilatesstudent kan deze overeenkomst gedurende 14 dagen na afsluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het betalen van de overeenkomst.

Artikel 3. Lidmaatschappen
1. Het lidmaatschap is persoonlijk en is niet overdraagbaar.
2. Het lidmaatschap is beperkt geldig. De geldigheid van een10-lessenkaart is 4 maanden. De geldigheid van een 20-lessenkaart is 8 maanden, de geldigheid van een 40-lessenkaart is 12 maanden.
3. Bij een betaling in termijnen, is de pilatesstudent verplicht alle termijnen te betalen, ook als de pilatesstudent besluit voortijdig te stoppen met het afgesproken programma.
4. Bij zware blessures of langdurige ziekte wordt de overeenkomst gepauzeerd. Dit met een minimale afwezigheid van 6 weken.

Artikel 3. Betaling en tarieven
1. De actuele prijzen zijn op te vragen bij Pilatesstudio Pilatess. Zij heeft het recht deze prijzen jaarlijks in januari eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds op te vragen bij Pilatesstudio Pilatess. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds afgesloten en betaalde lidmaatschappen.
2. Een lidmaatschap kan vooraf ineens worden betaald of maandelijkse door middel van een overschrijving, IDeal (betaalverzoek) of automatische incasso.
3. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van de betalingstermijn heeft Pilatesstudio Pilatess het recht om een herinnering te sturen. Bij de tweede herinnering, 7 dagen na de eerste herinnering, kunnen kosten in rekening worden gebracht door Pilatesstudio Pilatess, conform wettelijke bepaling.
5. Reclamaties over facturen en diensten dienen uiterlijk 14 dagen na de laatst afgenomen dienst te worden ingediend en schorten de betalingsverplichting van de Sporter niet op.
6. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Pilatesstudio Pilatess gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Pilatesstudio Pilatess is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
7. In geval van wettelijke schuldsanering of een persoonlijk faillissement van de pilatesstudent zijn de verplichtingen van de pilatesstudent naar Pilatesstudio Pilatess onmiddellijk opeisbaar en is Pilatesstudio Pilatess gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
8. Indien de pilatesstudent, voor wie de werkzaamheden verricht worden, niet de daadwerkelijk opdrachtgever is, zijn zowel de opdrachtgever als de pilatesstudent hoofdelijk gehouden tot betaling van de facturen van Pilatesstudio Pilatess.

Artikel 4. Annulering en restitutie
1. Een pilatesstudent kan een lidmaatschap alleen schriftelijk of per mail en in zijn geheel annuleren voor het lidmaatschap is gestart of binnen de bedenktijd van 14 dagen, mits er nog geen lessen zijn afgenomen. Pilatesstudio Pilatess bevestigt de annulering schriftelijk of per mail.
2. Een pilatesstudent kan/mag een les 48 uur van tevoren kosteloos verzetten.
3. Bij overmacht of ziekte kan/mag de pilatesstudent éénmalig binnen de overeenkomst een les binnen 48 uur van te voren annuleren, zonder krediet te verliezen. Dit krediet kan uitgesteld worden buiten tot buiten de geldigheid van de lessenkaart.
4. Bij ziekte of overmacht kan/mag Pilatesstudio Pilatess een les 24 uur van tevoren zonder restitutie verzetten binnen of buiten de geldigheid van de lessenkaart. Annuleert de dienstverlener binnen de 24 uur, dan kan de les worden verzet of heeft de pilatesstudent recht op restitutie van de gemiste les. 
5. Bij langdurige afwezigheid van de dienstverlener in verband met vakantie of andere bijzondere situaties, schuift de gehele geldigheid van de lessenkaart op naar duur van afwezigheid. Hiervoor dient de dienstverlener uiterlijk 3 weken van tevoren haar aanwezigheid door te geven. Mochten in de periode van afwezigheid al via schriftelijke overeenstemming lessen staan ingepland, dan heeft de pilatesstudent het recht op restitutie van de alle overeengestemde ingeplande lessen in deze periode.
6. Bij onvoorziene omstandigheden of overmacht, zoals sluiting van de studio, heeft de pilatesstudent recht op volledige restitutie van het overgebleven krediet.
7. Aanvraag van restituties moeten schriftelijk worden ingediend binnen een termijn van 2 maanden na de laatste les.
8. Voor de afhandeling van een restitutieaanvraag kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht volgens wettelijke bepalingen en beperkingen. 
9. De verwachte tijd voor de verwerking van een restitutieaanvraag is uiterlijk 2 maanden.
10. Bij zware blessures of langdurige ziekte wordt de overeenkomst eerst gepauzeerd, met een minimale afwezigheid van 6 weken. Is de pilatesstudent na 3 maanden niet in staat om terug te komen, dan heeft de student recht op restitutie van het overgebleven krediet.

Artikel 5: Reclamaties
1. Een pilatesstudent kan een reclamatie schriftelijk indienen via e-mail.
2. De dienstverlener reageert binnen 24 uur op de ingediende reclamatie met bevestiging van ontvangst. Binnen de daaropvolgende 24 uur stuurt de dienstverlener een bevestiging dat de klacht wordt onderzocht.
3. De klacht wordt onderzocht en behandeld volgens het reclamatiebeleid.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding
1. Pilatesstudio Pilatess is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
a. de pilatesstudent de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Pilatesstudio Pilatess ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de pilatesstudent de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de pilatesstudent bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Pilatesstudio Pilatess kan worden gevergd.

Artikel 7. Overmacht
1. Pilatesstudio Pilatess is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar de pilatesstudent indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pilatesstudio Pilatess geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pilatesstudio Pilatess niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Pilatesstudio Pilatess heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Pilatesstudio Pilatess haar verbintenis had moeten nakomen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaand: gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel. In een dergelijk geval kan een training worden afgelast. Pilatesstudio Pilatess is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden of een andere vorm van overmacht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Pilatesstudio Pilatess alle te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Deelname aan een training geschiedt echter op eigen risico van de deelnemer. Pilatesstudio Pilatess is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer eventueel oploopt tijdens of ten gevolge van een training.
2. Pilatesstudio Pilatess is niet aansprakelijk voor alle door de deelnemer geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Pilatesstudio Pilatess, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
3. Pilatesstudio Pilatess is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. Indien een pilatesstudent gezondheidsklachten heeft, of indien een de pilatesstudent een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de student advies in te winnen bij een arts of fysiotherapeut.
4. Pilatesstudio Pilatess behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
5. Pilatesstudio Pilatess heeft een aansprakelijkheidsverzekering van Surebusiness. Hier kan gebruik van worden gemaakt als de schade binnen het verzekerde valt. De pilatesstudent verklaart dat hij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training, en welke niet worden vergoed door de verzekering van de diensteverlener.
6. De pilatesstudent doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
7. Indien vast komt te staan dat Pilatesstudio Pilatess wel aansprakelijk is, dan is zij dit enkel voor directe schade en voor een bedrag van maximaal €1.500, – of voor zoveel als de verzekering van Pilatesstudio Pilatess per schadegeval uitkeert.

Scroll naar boven