Privacy statement

Privacy statement

 

Pilatesstudio Pilatess hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pilatesstudio Pilatess houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig zijn voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouwpersoonsgegevens, jou hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als eigenaar van Pilatesstudio Pilatess ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van pilatesstudenten worden door Pilatesstudio Pilatess verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pilatesstudio Pilatess de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
 • Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
 • Naam werkgever mits u via uw werkgever de dienst afneemt.

Ik bewaar jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ik jouw gegevens verwerk en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van jouw lidmaatschap.


VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Pilatesstudio Pilatess verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, als jij deze met mij deelt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens over trainingsdoelen 

Pilatesstudio Pilatess gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden nooit met derden gedeeld. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van jouw lidmaatschap door mij verwijderd. 


VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die jij aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn afspraken gemaakt om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.


BINNEN DE EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


MINDERJARIGEN

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


BEWAARTERMIJN

Pilatesstudio Pilatess bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


BEVEILIGING

Pilatesstudio Pilatess neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pilatesstudio Pilatess maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij de indruk hebt dat jouq gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door Pilatesstudio Pilatess verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij, Tessa van Roemburg. Eigenaar van Pilatesstudio Pilatess.


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE IK GEBRUIK.

Pilatesstudio Pilatess gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. De cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Jij kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Door gebruik te maken van mijn website ga jij akkoord met het gebruik van cookies.


RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van jou ontvangen heb.Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb jij het recht om de door jouw verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan jou vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.


KLACHTEN OF VRAGEN

Mocht jij een klacht of vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik jou hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Jij hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als jij naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op.


WIJZIGINGEN
Pilatesstudio Pilatess behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.

Scroll naar boven